REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID_19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTICIA

La data de retorn a l’activitat judicial i sota quines condicions l’iniciarem era una de les grans incerteses viscudes entre els professionals del sector. El Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril ho exposa i a continuació passem a exposar els trets essencials de com seran les actuacions processals adaptades al món de les noves tecnologies d’informació, si bé la data d’inici de les actuacions judicials ordinàries encara no està clara. Amb la declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març a causa de la crisis sanitària derivada del Covid-19 es varen prendre mesures en l’àmbit de l’Administració de Justícia si bé, en general, per acordar la suspensió dels terminis processals exceptuant per aquelles actuacions urgents i necessàries per a protegir els drets dels ciutadans previstos a l’art.24 de la Constitució Espanyola.

Les mesures acordades pel govern de l’Estat van dirigides a protegir la salut de les persones i a una reactivació ordenada del normal funcionament dels Jutjats i Tribunals per evitar l’acumulació massiva de procediments anteriorment suspesos, així com actuar ordenadament davant d’un previsible augment de litigis. S’ha fet necessari configurar procediments que pugin resoldre amb celeritat casos judicials derivats de la crisis sanitària i per tant durant aquesta, en especial els que faran referència al compliment d’obligacions de família com ho és del règim de visites i el de la custòdia compartida dels progenitors per exemple. Com a fets destacables, s’estableixen aquestes mesures per a salvaguardar el dret a una tutela judicial efectiva de les parts sense dilacions indegudes, a evitar el col·lapse judicial i a permetre que els professionals prestin els seus serveis de forma idònia i segura.

Es produirà un punt d’inflexió respecte de les actuacions processals ordinàries que es venien realitzant en seu judicial amb anterioritat a l’inici de l’Estat d’Alarma. Amb el Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril, s’adopten canvis normatius que vehicularan des de la seva entrada en vigor les relacions processals i judicials de les parts i les d’aquestes amb el personal al servei de l’Administració de Justícia.

En primer lloc, la norma preveu l’habilitació parcial del mes d’agost, dels dies 11 a 31 d’agost. No obstant això i fora dels casos que segons la seva llei processal aquests dies concrets ja siguin hàbils, continuaran com a dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.

En segon lloc, el dia 4 de juny de 2020 es reiniciaran els terminis de les actuacions que havien quedat en suspens i el còmput d’aquest termini.

En tercer lloc, atès que durant aquest dies d’ Estat d’Alarma els Jutjats i Tribunals hauran continuat dictant resolucions i sentències, s’amplia el termini per a la interposició de recursos contra resolucions que posen fi al procediment, notificades en “estat de suspensió d’actuacions” durant l’Estat d’Alarma i també aquelles resolucions notificades els vint (20) dies següents a l’aixecament de la suspensió.

El Reial Decret Llei 16/2020 fa un particular incís en matèria de dret de família amb la regulació d’un “procediment especial” per a la resolució de conflictes sobre el règim de visites, guarda i custòdia compartida dels menors, la modificació de mesures definitives del pagament de les pensions d’aliments i prestacions econòmiques dels cònjuges. És un procediment encaminat a conèixer de forma àgil el nombre de demandes i recursos interposats com a conseqüència de l’incompliment d’obligacions judicials en motiu de les restriccions de mobilitat i de les altres mesures urgents preses pel Govern i les autoritats sanitàries. Uns incompliments també a conseqüència de les paupèrrimes condicions econòmiques en què possiblement es vegin immersos els cònjuges i progenitors que no disposin dels recursos suficients per fer front a les seves obligacions de manutenció. Serà competent per a conèixer del procediment especial el jutjat que va dictar la sentència per la qual s’establia el règim de visites, la custòdia compartida o les mesures definitives. En canvi, per conèixer de la reclamació dels aliments del menor serà competent el jutjat del domicili del demandat o el del lloc de la seva residència a l’Estat, conforme les regles del fur general de l’art. 50 de la LEC. Però quan la demanda versi sobre la revisió de la pensió d’aliments serà competent el mateix jutjat que va dictar la sentència dels aliments a favor del menor. Finalment el Reial Decret regula com s’iniciarà i tramitarà aquest procediment especial i els recursos que hi caben contra les sentències i resolucions judicials que s’hi dictin.

Tanmateix, des de la data d’aixecament de la suspensió dels terminis processals establerts al Reial Decret de 14 de març fins al dia 30 de desembre de 2020 hi hauran una sèrie de procediments que tindran tramitació preferent. Són els processos i expedients de jurisdicció voluntària de l’art.158 del Codi Civil (mesures de prestació d’aliments dels fills i provisió a futures necessitats dels fills, mesures per evitar pertorbacions en els casos de canvi de titularitat de la guarda, mesures per evitar la sostracció de menors per algun dels progenitors o terceres persones, les mesures de prohibició als progenitors, tutors o altres persones d’apropar-se al menor i altres llocs freqüentats per aquest últim, mesures de prohibició de comunicació amb el menor i altres mesures amb l’objectiu de desplaçar al menor de qualsevol focus de perill o risc dins el seu cercle familiar o de terceres persones). Idèntica preferència gaudirà el procediment especial de família abans esmentat.

En l’ordre jurisdiccional civil també es preveu la tramitació preferent per la falta de reconeixement de la moratòria en el pagament d’hipoteques d’habitatges habituals i de locals afectats a activitats econòmiques així com dels processos iniciats pels arrendataris per la pròrroga del contracte d’arrendament o la falta d’aplicació de la moratòria.

En l’ordre contenciós-administratiu, gaudiran de tramitació preferent els recursos contra actes i resolucions de l’Administració pels quals es denegui la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes negatius del covid-19.

I en l’ordre social laboral tindran caràcter urgent els procediments d’acomiadament o extinció del contracte, conflictes per la recuperació de les hores perdudes durant l’estat d’alarma i els procediments d’impugnació individual i col·lectiva dels ERTE per les causes dels arts. 22 i 23 del Real Decret 8/2020 de 17 de març sobres mesures urgents en l’àmbit laboral.

Tanmateix el Reial Decret Llei 16/2020 introdueix importants canvis en el dret i procediment concursal.

Durant l’estat d’alarma i pels tres mesos després a què s’aixequi aquell s’estableixen també mesures organitzatives i tecnològiques per a la celebració d’actuacions processals, com ara compareixences, declaracions i vistes, mitjançant instruments telemàtics. No obstant això, en l’ordre jurisdiccional penal, per a procediments ordinaris de delictes greus, serà necessària la presència física de l’acusat i el seu lletrat. Pel que a l’accés del públic als judicis orals i les vistes es preveu que es pugui limitar per decisió de l’òrgan judicial. Igualment, si es celebrés una vista, s’adoptaran les distàncies de seguretat oportunes. Només serà possible l’atenció presencial dels serveis de l’Administració de Justícia quan siguin casos urgents, sempre amb cita prèvia i per a la resta es solucionaran via telefònica o per correu electrònic. Dins de les mesures organitzatives adoptades també s’inclou que els informes forenses es puguin realitzar basant-se únicament amb la documentació mèdica existent en aquell moment i que els lletrats i lletrades estaran dispensats d’utilitzar les togues.

 Amb la finalitat de garantir el dret a la tutela judicial efectiva dels ciutadans i alhora per a filtrar l’enorme gruix de procediments judicials previst un cop aixecat l’Estat d’Alarma, el Reial Decret Llei16/2020 preveu la creació d’unitats judicials especifiques per enjudiciar els assumptes judicials derivats del Covid-19, amb la possibilitat fins i tot de què els lletrats i lletrades de l’Administració de Justícia en període de pràctiques, puguin realitzar funcions de recolzament o reforç. L’horari laboral dels lletrats i lletrades de l’Administració de Justícia es reparteix de matins o tardes a fi d’evitar concentracions de gent a les instal·lacions judicials. Les oficines judicials, el seu personal i els fiscals, hauran de procurar implementar i dotar-se d’instruments electrònics, sistemes tecnològics i d’informació suficients per poder desenvolupar la seva tasca.

 Per últim a tenor de les disposicions finals del present Reial Decret 16/2020 destaquen l’ampliació dels terminis d’expedients d’autorització per contraure matrimoni i altres tramitacions del Registre Civil, la suspensió dels actes de comunicació del Ministeri Fiscal fins a 31 de desembre de 2020, la modificació de les mesures urgents laborals, la modificació dels plans de pensions i dels ajuts de finançament pels arrendataris en ares a obtenir-les amb la màxima brevetat possible i finalment, l’aplaçament del pagament de les rentes arrendatàries tingudes en compte a l’anterior Real Decret 11/2020 de 31 de març.

 En resum, s’està davant l’aplicació d’unes mesures pioneres mai vistes en l’àmbit de l’Administració de Justícia amb la finalitat clara i directe de retornar a l’activitat normal judicial preservant però la salut de tots els actors jurídics i ciutadans i els seus drets fonamentals.