-Arrendatari Persona Física (PF) o Persona Jurídica (PJ) considerats pymes o autònoms en compliment dels requisits de l’art.3 RD-Llei 15/2020 de 21 abril.

 

-Sol·licitud de moratòria del arrendatari en el termini d’un 1 mes des de l’entrada en vigor d’aquest RD i que haurà d’ésser acceptada pel arrendador, en defecte d’un acord anterior de les parts.

-Arrendador sigui una entitat pública o gran tenidor ( tenir + 10 immobles o una superfície de +1.500m2).

-Moratòria d’aplicació automàtica durant la vigència de l’Estat d’Alarma i les seves pròrrogues, inclosos els mesos posteriors si es continuen donant les circumstàncies exigides, amb un màxim de quatre (4) mesos.

-Moratòria sense interessos, recàrrecs ni penalitzacions amb un fraccionament de les quotes degudes en dos (2) anys des de la data de superació de l’Estat d’Alarma o des dels 4 mesos posteriors al cessament d’alarma.

-Moratòria amb fraccionament quotes màxim dos (2) anys dins del període de vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

1.2) Moratòria arrendaments ús diferent habitatge “petits propietaris”, requisits i efectes:

-PF o PJ considerats Pymes o autònoms arrendataris segons l’art.3 d’aquest RD.

-Sol·licitud d’aplaçament extraordinari i temporal del pagament de la renta en el termini d’un (1) mes des de entrada en vigor RD, en defecte d’un acord previ de les parts.

-Arrendador que NO reuneix requisits “gran tenidor”.

– Es preveu que es pugui acordar que la fiança pugui servir pel pagament total o parcial d’algunes mensualitats i que l’arrendatari pugui retornar l’import de la fiança en el termini d’un (1) any, des que s’arribi a l’acord pel qual s’utilitza aquesta fiança per pagar rentes degudes.

1.3) Requisits art.3 per autònoms:

-Afiliat i alta a la SS a la data declaració estat alarma ( 14 març).

-Que la seva activitat hagi quedat suspesa a conseqüència del RD de 14 març.

-Si l’activitat no ha quedat suspesa, reducció facturació mensual del 75% del mes anterior a sol·licitar l’aplaçament del pagament de lloguer en comparació al trimestre de l’any anterior.

1.4) Requisits art.3 per Pymes:

-Que no superin els límits de l’art.257.1 de la Llei Societats Capital.

-Que la seva activitat hagi quedat suspesa.

-Si l’activitat no ha quedat suspesa, reducció facturació mensual del 75% del mes anterior a sol·licitar l’aplaçament del pagament de lloguer en comparació al trimestre de l’any anterior.

1.5) Acreditació requisits:

-Acreditació de la reducció de l’activitat per a la declaració responsable. Si l’arrendador ho requereix, l’arrendatari haurà d’aportar els llibres comptables.

-La suspensió de l’activitat per certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria o òrgan competent de la CCAA amb la base de declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

-En cas de beneficiar-se d’aquest aplaçament sense reunir els requisits de l’art.3, els arrendataris seran responsables de danys i perjudicis i despeses que s’hagueren generat.

 1. Mesures per reforçar el finançament empresarial: Enfocades a l’aplaçament dels préstecs que es demanaren anteriorment dins el programa de subvencions i ajudes reemborsables del IDAE. Assegurança de les operacions comercials mitjançant l’assegurança de crèdit i caució com a garantia del cobrament de les ventes, prestació serveis o responsabilitat de les obligacions contractuals i extra. També s’habilita al Consorci per dur a terme activitats de reassegurança de crèdit i caució. Per Acord de Consell Ministres el passat 24 març i 10 abril, es concedeixen 40.000 milions de crèdits amb aval de l’Estat, el 75% dels quals, fou atorgat a Pymes i autònoms que compleixen amb els requisits del primer Reial Decret de mesures urgents de 17 de març. Es preveuen 3 mesures complementàries: a) reforçament del reaval concedit pel CERSA per augmentar la capacitat d’aval de les societats de garantia reciproca. B) Es poden beneficiar dels avals els pagarés incorporats als mercats de renta fixa de la AIAF i MARF. C) la línia d’avals de 100.000 milions es podrà lliurar fins el 31 desembre de 2020.

2.1) Procediment pels aplaçaments del IDAE:

-Pymes i autònoms ( estan exclosos administracions i entitats públiques o dependents d’aquestes) en període d’inactivitat o disminució de la facturació o les ventes i per tant no poden complir les seves obligacions de pagament.

-Els prestataris no es poden trobar en situació concursal ni ser deutors d’Hisenda o SS.

-Sol·licitud i declaració responsable d’aplaçament del pagament de les quotes del préstec.

-Es podran aplaçar les quotes amb venciment al març, abril, maig i juny, ampliable 2 mesos, excepte sol·licitud en contra de l’interessat.

-Les quotes s’hauran d’abonar durant la vigència del préstec amb IDAE i no genera interessos.

-Procediment dirigit pel Consell d’Administració del IDAE que està subjecte a dret privat sense perjudici de la Llei 39/2015.

2.2) Condicions per concedir els aplaçaments:

-Les quotes no poden haver estat objecte d’aplaçament o fraccionament anterior ni tampoc reclamades judicial o extrajudicialment pel IDAE.

-Dins els límits d’ajudes de l’Estat que preveu la UE.

-L’interessat al moment de la sol·licitud també formularà declaració responsable exposant que es troba en situació econòmica desfavorable.

-Si aporten dades falses per obtenir les aplaçaments, es procedirà al venciment anticipat de tot el préstec.

2.3) Consorci accepta en reasseguro el risc que assumeixen les entitats asseguradores privades per l’assegurança de crèdit i caució.

 

2.4) Condicions de la reassegurança:

-Modalitats de cobertura comunes al mercat d’assegurances per assegurar de forma ràpida les cobertures que les asseguradores privades tenen contractades amb les empreses.

-Les condicions econòmiques les fixa el Consorci per compensar les despeses de gestió d’aquest.

-La cobertura s’aplica del 1 de gener 2020 per empreses privades autoritzades a fer operacions de crèdit amb alt volum d’operacions i sempre que els assegurats estiguin a Espanya. Es manté la vigència temporal mentre subsisteixin les causes d’adopció i fins a 2 anys després.

-El Consorci portarà aquestes operacions amb independència i separació financera i comptable.

 • Mesures fiscals:

3.1) % impositiu IVA amb vigència fins a 31 juliol 2020: 0% del IVA per importacions, adquisicions intracomunitàries i operacions interiors de material sanitari. També s’adapten de forma proporcional el pagament fraccionat pel mètode d’estimació objectiva del IRPF i d’ingrés a compte del règim simplificat del IVA. A partir de l’exercici de 2021, es permet a Pymes i autònoms utilitzar el mètode d’estimació directe pel IRPF I IVA i s’elimina la vinculació de 3 anys al règim d’estimació objectiva. Es redueix al 4% IVA per l’adquisició de productes culturals i de la informació, com ara llibres, revistes. Modificació art.91.1.2 apartat 2 de la Llei del IVA sobre la consideració de productes culturals i complementaris.

3.2) Modalitat pagaments fraccionats Llei Impost de Societats (LIS): De conformitat art.40.3 LIS, pels períodes iniciats a partir de 1 gener de 2020 i sempre que es tracti d’empreses amb xifra de negocis no superior a 600.000 euros, es preveu la possibilitat de fer pagaments fraccionats en termini ampliat sobre la part de la BI dels 3, 9 o 11 primers mesos pròxims. Per contribuents amb xifra negocis entre 600.000 i 6.000.000 euros es permet el pagament fraccionat ampliat en els 20 primers dies del mes octubre 2020. Això no és aplicable als grups especials de consolidació fiscal que preveu la LIS. El contribuent només quedarà vinculat a aquesta metodologia de pagament dins del present període impositiu.

3.3) Mètode estimació directe per IRPF i IVA ( s’eliminen 3 anys vinculació a estimació objectiva)

Els rendiments nets del IRPF determinats conforme el mètode d’estimació objectiva, per la presentació de la declaració del primer trimestre de 2020, podran renunciar a l’estimació objectiva i es permet a Pymes i autònoms utilitzar el mètode d’estimació directe pel IRPF I IVA i s’elimina la vinculació de 3 anys al règim d’estimació objectiva. No obstant, pel primer exercici de 2021, els contribuents podran tornar a utilitzar el règim d’estimació objectiva si reuneixen els requisits i revoquen la renúncia a utilitzar aquest règim.

3.4) No inici període executiu per no presentació declaració o impagament deute tributari.

En cas de no presentar la declaració o autoliquidació o no efectuar els deutes tributaris dins el termini voluntari, no suposarà l’obertura del període executiu sempre que:

-Que el contribuent hagi sol·licitat en el termini que preveu l’art.62 de la LGT ( termini pel pagament del deute) el finançament de l’art.29 de l’anterior RD de 17 de març per fer front al pagament dels deutes tributaris.

-Que màxim en els 5 dies posteriors a la declaració, autoliquidació, l’obligat tributari presenti certificat de l’entitat financera conforme ha presentar la sol·licitud de finançament exposant l’import i el deute tributari.

-La sol·licitud de finançament es concedeixi almenys per l’import dels deutes.

-Que els deutes quedin satisfets completament en el moment de concessió del finançament ( s’ha d’ingressar l’import de finançament per cobrir els deutes).

Si s’incompleix algun d’aquests requisits, es pot obrir el període executiu.

Pel que fa el suspens i aplaçament dels deutes tributaris a Pymes i autònoms per un termini de 6 mesos, es podrà supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció de finançament amb aval de l’Estat.

 

 • Mesures per facilitar l’equilibri de l’economia i la protecció del treball ( s’introdueixen especialment mesures per les cooperatives i l’àmbit portuari) Modificació art.22 del RD 17 de març sobre la consideració de força major, podrà ser parcial, no s’ha d’extendre necessàriament a tota la plantilla ni tota l’activitat, sinó simplement s’aplicarà per la plantilla o centres d’activitat afectats. Es reforça l’àmbit de protecció a treballadors fix-discontinus que no han cotitzat el termini esperat i que no poden accedir a la prestació d’atur. Es permet optar per alguna mútua per sol·licitar el cessament i així la nova entitat els hi reconegui el dret. Queden en suspens els terminis dels procediments d’inspecció de treball i de la SS, excepte que sigui d’interès general o degut al Covid la seva assistència. Es reforcen els mecanismes de control i sanció per conductes fraudulentes a la percepció de les prestacions. Es permet a les societats S.A. i S.L. la seva qualificació temporal com a societats laborals. Es prorroga 2 mesos el teletreball, dret a l’adaptació d’horari i reducció jornada. Es prescindeix del requisit de la renta de treball per tal que els agricultors puguin accedir amb més facilitats al règim especial de treballadors per compte propi i percebre les seves garanties socials. Per tal que les empreses dels parcs tecnològics de I+D+I puguin continuar desenvolupant els seus projectes, es concedeix préstecs i inversió amb un aplaçament de les quotes fins a 2021 o bé, un refinançament de les quotes degudes amb venciment anterior al 2020.
 • Mesures de protecció als ciutadans:

5.1) Situació legal desocupació a l’extinció del contracte de treball d’aquelles persones en període de prova des de 9 març i totes aquelles que van extingir la seva relació laboral voluntàriament per una altra oferta de treball que no s’ha materialitzat. S’acreditarà per comunicació escrita de l’empresa al treballador desistint del contracte de treball com a conseqüència del Covid-19.

5.2) Plans de pensions: Segons la disposició addicional vintena del RD-Llei de 31 de març, tindran accés:

-Partíceps dels plans de pensions de sistema individual i associat i partíceps de plans de pensions del sistema de treball d’aportació definida o mixta ( requisits art.1 RD 31 de març)

-Es presenta documentació a l’entitat gestora del pla de pensions.

 1. a) Si el partícip afectat es troba amb un ERTE es presentarà certificat de l’empresa indicant els efectes que ha ocasionat amb la seva relació amb l’empresa.
 2. b) Si el partícip és titular d’un establiment amb activitat suspesa, es presenta declaració responsable del partícep conforme reuneix els requisits de l’art.1 RD de 31 de març.
 3. c) Si és un treballador per compte propi integrat prèviament en un règim de la SS o mútua equivalent, amb cessament de l’activitat durant l’Estat d’Alarma, es presentarà certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria o òrgan competent de la CCAA sobre la declaració de cessament de l’act.
 4. d) Si el sol·licitant no pot aportar els anteriors documents, podrà substituir-se per una declaració responsable amb justificació que l’impedeixi aportar els documents i transcorregut 1 mes des del cessament de l’Estat d’Alarma i les seves pròrrogues, els haurà d’aportar.

5.3) Import plans de pensions: Calcular per dos vies:

 1. a) Pel sol·licitant afectat per ERTE: salaris deixats de percebre durant la vigència del ERTE amb un termini màxim de 1 mes posterior a l’Estat d’Alarma.
 2. b) Empresari titular d’establiment: ingressos nets deixats de percebre per una durada de l’Estat Alarma + 1 mes, justificats per declaració renta IRPF.
 3. c) Treballador per compte propi: ingressos nets deixats de percebre per una durada de l’Estat Alarma + 1 mes, justificats per declaració renta IRPF.

Els casos b i c hauran d’aportar declaració responsable sobre l’import mensual de reducció d’ingressos.

2) Prorratejar el IPREM anual per 12 pagues vigent per l’exercici del 2020 i multiplicat per 3 en la proporció que toqui al període de duració del ERTE, període de suspensió d’obertura de l’establiment o període de cessament de l’activitat.

El reemborsament d’aquestes quantitats serà en el termini màxim de 7 dies des de que el partícip presenta tota la documentació, que si és en modalitat d’ocupació es podrà allargar als 30 dies.

5.4) Prórroga dels següents terminis i documents:

-En l’àmbit d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores i reasseguradores, es prorroga la presentació d’una sèrie de documents ( art.24.1.a)

-En l’àmbit d’ordenació i supervisió dels plans i fons de pensions i les entitats gestores i depositaries d’aquestes, es prorroga la presentació d’una sèrie de documents ( art.24.1.b)

– En l’àmbit d’ordenació i supervisió dels distribuïdors d’assegurances i reassegurances, es prorroguen els terminis per la presentació davant l’autoritat supervisora de la informació estadistico-contable i de negoci corresponent a l’any 2019.

5.5) Reducció cotització treballador agrari:

Amb efectes des de 1 gener 2020, es redueix un 19,11% la cotització de la SS dels treballadors agraris per compte aliè en situació d’inactivitat que hagueren realitzat un màxim de 55 jornades cotitzades durant l’any 2019.

5.6) Creació Fundació España Esport Global:

A causa del gran impacte a l’esport espanyol i contribuir a finançar i donar estabilitat a l’esport federat, olímpic i paralímpic, es modifica el RD-Llei 5/2015 de 30 d’abril, facilitant la transferència de recursos privats generats pel futbol a polítiques públiques. Es crea Fundació España Esport Global per aconseguir aquests fins i amb l’objectiu d’una injecció econòmica fruit dels recursos privats d’audiovisuals que regula l’anterior RD 5/2015. Es regeix pels seus Estatuts, la Llei 40/2015, la llei de fundacions 50/2002 i la legislació autonòmica en matèria de fundacions. La Fundació Espanya Esport Global, F.S.P, un cop es compleixin tots els requisits exigits per al seu funcionament, serà l’única entitat que pot assumir la gestió i comercialització dels drets audiovisuals de les Federacions Esportives i competicions diferents a el futbol, ​​quan no vulguin assumir-se per si mateixes.

No obstant això, d’acord amb la disposició transitòria tercera mentre no s’aprovin els estatuts de la Fundació i la seva inscripció, serà el Consell Superior de l’Esport qui gestionarà les quantitats dels drets d’explotació de continguts audiovisuals del futbol professional, amb destí a les finalitats establertes.

Per la disposició final 5ena del present RD, es modifiquen els arts.1.1, 4.4, 6.1, 8 i s’introdueix una disposició addicional 3era del RD 5/2015 de 30 d’abril sobre drets d’explotació de contingut audiovisual.

5.7) Bonificació formalització instrument públic: També s’han acordat bonificacions del 50% per formalitzacions d’instruments públics notarials i registrals.

5.8) Moratòria pagaments de préstecs: S’introdueix una disposició addicional que regula la moratòria de pagament dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteques. És un capítol molt centrat en mantenir la seguretat jurídica amb la publicació i inscripcions en document públic. Es documenta al Registre Públic la declaració unilateral de voluntat del creditor qui assumeix els costos dels drets aranzelaris i declaracions reconeixent l’obligació ex lege a favor d’un deutor.

Pel que fa la resolució de contractes amb consumidors, el “dies a quo” és quan resulta impossible la seva execució i el “dies ad quem” als 14 dies, amb 60 dies d’espera amb l’objectiu de negociar entre empresari i consumidor.

5.9) Avals de l’Estat per arrendataris situació vulnerabilitat:

Disposició addicional tercera RD 22 abril 2020: fixa l’import màxim de la línia d’avals pels arrendataris en situació de vulnerabilitat. Són préstecs avalats 100% per l’Estat sense costos ni interessos amb un import total de fins a 1.200 euros per fer front al pagament de rentes. Seran les entitats financeres que concediran aquestes quantitats sempre que es reuneixin els requisits de l’Ordre del Ministeri de Transports.

5.10) Simplificació procediment administratiu per aplaçar deutes: Es modifica l’art.35 del RD de 31 de març sobre el procediment administratiu per aplaçar els deutes amb la Seguretat Social. Es simplifica el procediment de resolució de l’aplaçament, tenint la sol·licitud efectes jurídics fins la resolució. És un aplaçament incompatible amb la moratòria de l’art. 34 del RD 31 de març. Es traspassa a les mútues col·laboradores amb la SS la gestió de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat d’autònoms que no poguessin optar per l’opció de l’art.83.1.b de la LGSS.

5.11) Obertura sobres procediment adjudicació: S’inclou la disposició addicional quarta per la qual es modifica l’art.159.4.d de la Llei de Contractació de Serveis Públics (LCSP) de 2017 establint que l’acte d’obertura dels sobres dels licitadors ho farà la mesa de contractació i pel procediment obert simplificat per resoldre el problema dels procediments d’adjudicació que s’han paralitzat perquè no es possible l’obertura dels sobres per les restriccions derivades de les mesures de contenció del covid-19. Serà públic l’acte d’obertura de sobres que contingui part de l’oferta avaluable mitjançant criteris establerts als plecs ( els restants no), excepte que s’estableixi en la licitació que es poden utilitzar mitjans electrònics.

Als procediments de contractació pública es garantirà als licitadors la possibilitat d’exercitar els seus drets ja que els terminis per interposar el recurs especial es computen igual, no podrà quedar en suspens. Es modifica per disposició final del present Decret, l’art.33 sobre subhastes i adjudicacions de l’anterior Reial Decret de 17 de març, s’amplien els terminis del procediment pel qual el licitador pot impugnar i anular les licitacions.

 

5.12) Ajudes àmbit universitari: També s’introdueix la disposició addicional novena sobre regles especifiques aplicables a les ajudes per finançar les convocatòries públiques en l’àmbit universitari. S’habilita normativament la possibilitat de modificar les condicions de les ajudes i mesures per la devolució dels préstecs renta-universitat. Molts prestataris no poden fer front al reemborsament d’aquests, llavors s’obre la possibilitat de la novació dins d’un nou termini.

Els beneficiaris d’ajudes de convocatòries del Ministeri d’Universitats dirigides a estudiants, personal investigador i docent, podran sol·licitar modificacions de les condicions d’aquestes ajudes quan s’hagin vist perjudicades a conseqüència de les decisions preses. Els costos de les modificacions van a càrrec dels pressupostos de l’òrgan contractant. L’òrgan contractant dictarà resolucions per adaptar les condicions de les convocatòries d’ajudes, podent modificar les condicions, execució i justificació d’aquestes. Així com, tots aquells que han contractat préstecs per estudis universitaris, màster o doctorats, podran optar amb anterioritat a 31 de juliol de 2020 per la novació dels instruments contractuals en els termes de la disposició transitòria única del RD de 8 de febrer de mesures urgents en l’àmbit de la ciència i universitat. Això és mitjançant un formulari previst a la seu electrònica del WEB del Ministeri de Universitats, sota les condicions de: terminis d’amortització paralitzats, no podran aquelles persones amb BI general o estalvi del IRPF superior a 22.000 euros. Termini de devolució de 15 anys des de la novació. Portar la novació a públic x notari no tindrà costos notarials. Es mantenen les condicions econòmiques del prestatari amb l’entitat de crèdit.