COM EFECTE LA REFORMA PENAL DUTA A TERME PER LA LLEI ORGÀNICA 172015 A LES RECLAMACIONS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ JA EN TRÀMIT?

Com a conseqüència de la reforma del Codi Penal (CP) duta a terme  per la Llei Orgànica 1/2015 que ha entrat en vigor el dia 1 de juliol de 2015 s’han derogat les faltes per lesions imprudents de l’article 621.3 CP mitjançant les quals s’enjudiciava la imprudència lleu posada de manifest en accidents de circulació, que provoquessin lesions que requerissin de més d’una primera assistència facultativa i/o  tractament mèdic quirúrgic, per la curació o estabilització de les lesions. Els accidents de circulació que causaven aquest tipus de lesions eren susceptibles de poder ser denunciats penalment davant del Jutjat d’instrucció corresponent tramitant-se la reclamació pel judici de Faltes, ara derogat.

Tot i que segons la nostra opinió hi continuarà havent accidents de circulació que podran ser susceptibles de ser resolts per la via penal, aquests seran pocs i sempre que hi concorri, com a mínim, una imprudència greu en el conductor presumptament responsable;  en aquests casos els fets podran ser denunciats com  a presumptament constitutius d’un delicte lleu tipificat a l’art. 152 CP en relació amb l’art. 147.1 del mateix text legal i ser enjudiciats pels tràmits dels delictes lleus, i sense perjudici d’aquelles conductes molt més greus, en les que hi puguin concorre també fets especialment rellevants, com poden ser l’alcoholèmia del conductor presumptament responsable, les quals podran ser objecte d’enjudiciament a través de la jurisdicció penal. Ara bé, per la majoria d’accidents de circulació, la seva reclamació per la via penal no serà procedent al nostre entendre, sense perjudici que els accidents ocurreguts abans del dia 1 de juliol de 2015 i els quals hagin estat denunciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la reforma penal, per efecte de l’esmentada Llei Orgnànica, tot i que s’hagi de procedir a l’arxiu provisional pel que fa a la recriminació penal, pensem que podran continuar les actuacions penals per a la reparació, i per tant indemnització, de les responsabilitats civils nascudes de l’anterior infracció imprudent, actualment derogada, podent inclús acudir al metge forense del Jutjat perquè dictamini sobre l’abast de les lesions i la seva curació i/o estabilització per a poder facilitar el càlcul de les quanties objecte de reclamació en concepte d’indemnització per les lesions ocasionades.

En aquest sentit aquest despatx ja ha plantejat recursos contra decisions judicials que han acordat l’arxiu de les actuacions penals per faltes existents a l’entrada en vigor de la reforma penal i havent obtingut resultats satisfactoris del plantejament jurídic que posem en coneixement en aquest blog. Conseqüentment aquest despatx aconsella als seus clients recorre totes les decisions d’arxiu en les que concorri el supòsit analitzat.