NOVA LLEI DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA, LLEI 1572015 DE 2 DE JULIOL

La Llei 15/2015 de 2 de juliol aprova les normes reguladores de la jurisdicció voluntària destacant, com a primer tret característic, que consisteix en una llei específica i amb caràcter independent de la resta de normes processals.

La Llei ha entrat en vigor el dia 23 de juliol de 2015 per la majoria de tràmits, exceptuant-se pels expedients judicials d’adopció. Pel què fa a les anomenades subhastes voluntàries o  a les notarials s’ha previst que entrés en vigor el dia 15 d’octubre de 2015 i pel què fa a les modificacions que fan referència a la tramitació i celebració del matrimoni civil davant del secretari Judicial i Notari, i pels matrimonis celebrats per confessions religioses no catòliques està previst que entri en vigor el 30 de juny de 2017.

La Llei d’Enjudiciament Civil continuarà essent d’aplicació amb caràcter supletori.

També a partir del dia 1 de novembre de 2015 està previst que els Notaris i Registradors de la Propietat siguin els responsables de la tramitació dels expedients d’immatriculació de finques, de rectificació de superfície, de la incorporació de bases gràfiques, de la fixació dels límits, del reinici del tracte successiu, de la duplicitat d’inscripcions i de l’alliberament de càrregues.

La nova Llei suposarà que molts tràmits que es feien fins ara davant del Jutge, la seva tramitació passi a ser a favor dels secretaris judicials, notaris i dels registradors de la propietat i mercantils. Conseqüentment, atès que continuaran essent processos en els quals es podrà requerir d’un assessorament jurídic previ i d’unes tasques de preparació de documentació, aquest despatx aconsella que continui essent objecte de consulta i encàrrec professional a favor dels advocats perquè, una vegada se’ls exposi la problemàtica en el seu conjunt, assessorin, preparin i supervisin tots els tràmits, també en aquells casos en què la seva participació no sigui preceptiva, més quan la formulació d’una oposició per part d’un tercer interessat en algun d’aquest tipus d’expedients no convertirà el procés en un procés contenciós, ni privarà que continui la seva tramitació fins que sigui resolt.