MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

A partir del 1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei del Impost de Societats (Art. 7 LIS). Concretament aquesta modificació afecta a la tributació de les Societats Civils que tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil que passaran a tributar pel Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat.

La recent modificació del Impost de Societats obliga a valorar l’opció de transformar la societat civil privada en una altra forma jurídica més adequada per gestionar activitats econòmiques. Fins ara, la gestió de les societats civils era relativament senzilla i econòmica atès que no tenien obligació de portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. A més, el rendiment de les Societats Civils tributava en el Impost sobre la Renda dels Socis, en règim d’atribució de rendes. La reforma fiscal ha modificat la tributació del benefici obtingut mitjançant una societat civil. Concretament, l’article 7  LIS disposa que les societats civils també tributaran al Impost de Societats amb l’única excepció de les societats civils que no tinguin personalitat jurídica o objecte mercantil.

En relació amb el requisit de personalitat jurídica, als efectes tributaris, s’estableix que per ser considerades subjecte passiu del Impost és suficient que les societats civils constituïdes mitjançant un document privat hagin presentat aquest document en el tràmit d’obtenció de número d’identificació fiscal. Per tant pensem que podria dir-se que totes les societats civils tenen personalitat jurídica a efectes tributaris perquè, excepte en algun cas, per obtenir el número d’identificació fiscal ha estat necessari presentar el contracte o document de constitució davant de l’administració.

En relació amb l’objecte mercantil només tributaran en el Impost de Societats aquelles societats amb objecte mercantil, és a dir, les societats civils que explotin una activitat econòmica.

Les societats civils de professionals, com metges, advocats, arquitectes i la resta de professionals, no hauran de tributar pel Impost de Societats. La mesura tampoc afecta a les societats civils que no tinguin objecte mercantil (per exemple, una societat civil que tingui per objecte l’administració d’un o varis immobles arrendats, sempre que l’arrendament no es pugui considerar una activitat econòmica segons la normativa del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, és a dir, que tingui una persona contractada i un local afecta a l’activitat), ni a les societats civils que tinguin per objecte una activitat agrària, forestal o minera, perquè el Codi de Comerç considera que totes aquestes activitats no són activitats pròpiament mercantils.

Aconsellem als nostres clients que reconsiderin la forma jurídica que tinguin actualment a fi de valorar l’opció de transformar-se en societat limitada. Les societats civils afectades començaran a tributar amb el Impost de Societats durant l’exercici 2016. Les principals conseqüències són que el benefici fiscal tributarà al tipus general del 25% i que hauran de portar una comptabilitat més complexa, adaptada a les preinscripcions del Codi de Comerç, fets que probablement repercutiran en el increment de costos interns o externs. Si les comparem amb les societats limitades, les societats civils mantindran algun estalvi en matèria d’obligacions formals. En concret, les societats civils no hauran de presentar comptes anuals al Registre Mercantil i no tindran les obligacions de documentar els contractes en escriptura notarial o d’inscriure’s al Registre Mercantil. Però per altra banda, les societats civils tindran molts dels inconvenients d’una societat limitada però sense tenir el benefici de limitació de responsabilitat que tenen les societats limitades. Per tant, el més aconsellable és reconsiderar la forma jurídica, amb objecte de valorar l’opció de transformar-se en societat limitada o una altra figura societària que pugui limitar la responsabilitat dels socis membres.

Les societats civils poden dissoldre’s aplicant un règim fiscal favorable. L’alternativa que preveu la normativa per les societats que no vulguin tributar en el Impost de Societats és la dissolució i liquidació de la societat civil quasi sense cost fiscal sempre i quan l’acord s’adopti durant els sis (6) primers mesos de l’exercici 2016 i dins dels sis (6) mesos següents es realitzin tots els actes necessaris per l’efectiva extinció de la societat. En aquest cas, pensem que la societat pot continuar en règim d’atribució de rendes durant tot l’exercici 2016 tot i que s’haurà d’estar atent a la interpretació que s’acabi fent per part de l’òrgan tributari corresponent.