REACTIVACIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS I ADMINISTRATIUS, AIXÍ COM DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT DE DRETS I ACCIONS, SUSPESOS COM A CONSEQUÈNCIA DEL COVID_19

REACTIVACIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS  I ADMINISTRATIUS, AIXÍ COM DELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT DELS DRETS I LES ACCIONS DE RECLAMACIÓ,  SUSPESOS COM A CONSEQUÈNCIA DEL COVID_19 

Aquest passat dissabte dia 23 de maig de 2020, el BOE ha publicat la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, que finalitzarà el proper dia 7 de juny. El BOE anuncia també altres novetats, com ho són l’aixecament dels terminis administratrius el dia 1 de juny de 2020, i l’aixecament dels terminis processals el dia 4 de juny de 2020.

Els terminis previstos en les lleis processals, així com els de prescripció i caducitat, varen quedar suspesos com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitaria ocasionada pel Covid_19 amb l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

La Disposició Novena de la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, publicada en el BOE núm. 145 de 23 de maig, deroga la suspensió dels terminis processals i per tant acorda la seva reactivació:

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha”

La Disposició Desena fa el mateix respecte dels terminis administratius:

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. (més…)

REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID_19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTICIA

REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID_19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTICIA

La data de retorn a l’activitat judicial i sota quines condicions l’iniciarem era una de les grans incerteses viscudes entre els professionals del sector. El Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril ho exposa i a continuació passem a exposar els trets essencials de com seran les actuacions processals adaptades al món de les noves tecnologies d’informació, si bé la data d’inici de les actuacions judicials ordinàries encara no està clara. Amb la declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març a causa de la crisis sanitària derivada del Covid-19 es varen prendre mesures en l’àmbit de l’Administració de Justícia si bé, en general, per acordar la suspensió dels terminis processals exceptuant per aquelles actuacions urgents i necessàries per a protegir els drets dels ciutadans previstos a l’art.24 de la Constitució Espanyola.

Les mesures acordades pel govern de l’Estat van dirigides a protegir la salut de les persones i a una reactivació ordenada del normal funcionament dels Jutjats i Tribunals per evitar l’acumulació massiva de procediments anteriorment suspesos, així com actuar ordenadament davant d’un previsible augment de litigis. S’ha fet necessari configurar procediments que pugin resoldre amb celeritat casos judicials derivats de la crisis sanitària i per tant durant aquesta, en especial els que faran referència al compliment d’obligacions de família com ho és del règim de visites i el de la custòdia compartida dels progenitors per exemple. Com a fets destacables, s’estableixen aquestes mesures per a salvaguardar el dret a una tutela judicial efectiva de les parts sense dilacions indegudes, a evitar el col·lapse judicial i a permetre que els professionals prestin els seus serveis de forma idònia i segura.

Es produirà un punt d’inflexió respecte de les actuacions processals ordinàries que es venien realitzant en seu judicial amb anterioritat a l’inici de l’Estat d’Alarma. Amb el Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril, s’adopten canvis normatius que vehicularan des de la seva entrada en vigor les relacions processals i judicials de les parts i les d’aquestes amb el personal al servei de l’Administració de Justícia.

En primer lloc, la norma preveu l’habilitació parcial del mes d’agost, dels dies 11 a 31 d’agost. No obstant això i fora dels casos que segons la seva llei processal aquests dies concrets ja siguin hàbils, continuaran com a dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius. (més…)

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

A partir del 1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei del Impost de Societats (Art. 7 LIS). Concretament aquesta modificació afecta a la tributació de les Societats Civils que tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil que passaran a tributar pel Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat. (més…)