CANCELACIÓ DE VIATGES COMBINATS A CAUSA DEL COVID_19

D’acord amb el Reial Decret Llei 11/2020, en el supòsit d’haver de cancelar un viatge organitzat, en el model de “combinat“, a causa de la crisis sanitària del COVID_19, es podrà oferir al consumidor – al client – un bonus per l’import del reembols per a ser utilitzat dins d’un determinat temps – un any, en principi -, a comptar de la data de finalització de l’estat d’alarma o de qualsevol de les seves pròrrogues, però si el bonus no fos utilitzat pel consumidor aquest últim pot al.legar el dret a què se li reemborsi l’import íntegre del pagament realitzat. Ara bé,  el consumidor tindrà el dret a recuperar el pagament realitzat pel supòsit de què exerciti el dret de resolució previst a l’art. 160.2 TRLGDCU,  sense penalització, si concorren les circumstàncies extraordinàries i inevitables per a l’execució del viatge en el lloc de destí o en les seves proximitats, sempre i quan l’exercici del dret de resolució es produeixi abans d’iniciar-se el viatge.