BLOG / NOTÍCIES

Aquí trobareu les notícies més rellevants de l'actualitat

REACTIVACIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS I ADMINISTRATIUS, AIXÍ COM DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT DE DRETS I ACCIONS, SUSPESOS COM A CONSEQUÈNCIA DEL COVID_19

REACTIVACIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS  I ADMINISTRATIUS, AIXÍ COM DELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT DELS DRETS I LES ACCIONS DE RECLAMACIÓ,  SUSPESOS COM A CONSEQUÈNCIA DEL COVID_19 

Aquest passat dissabte dia 23 de maig de 2020, el BOE ha publicat la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, que finalitzarà el proper dia 7 de juny. El BOE anuncia també altres novetats, com ho són l’aixecament dels terminis administratrius el dia 1 de juny de 2020, i l’aixecament dels terminis processals el dia 4 de juny de 2020.

Els terminis previstos en les lleis processals, així com els de prescripció i caducitat, varen quedar suspesos com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitaria ocasionada pel Covid_19 amb l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

La Disposició Novena de la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, publicada en el BOE núm. 145 de 23 de maig, deroga la suspensió dels terminis processals i per tant acorda la seva reactivació:

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha”

La Disposició Desena fa el mateix respecte dels terminis administratius:

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. read more…

REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID_19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTICIA

REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL DE MESURES PROCESSALS I ORGANITZATIVES PER A FER FRONT AL COVID_19 EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTICIA

La data de retorn a l’activitat judicial i sota quines condicions l’iniciarem era una de les grans incerteses viscudes entre els professionals del sector. El Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril ho exposa i a continuació passem a exposar els trets essencials de com seran les actuacions processals adaptades al món de les noves tecnologies d’informació, si bé la data d’inici de les actuacions judicials ordinàries encara no està clara. Amb la declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març a causa de la crisis sanitària derivada del Covid-19 es varen prendre mesures en l’àmbit de l’Administració de Justícia si bé, en general, per acordar la suspensió dels terminis processals exceptuant per aquelles actuacions urgents i necessàries per a protegir els drets dels ciutadans previstos a l’art.24 de la Constitució Espanyola.

Les mesures acordades pel govern de l’Estat van dirigides a protegir la salut de les persones i a una reactivació ordenada del normal funcionament dels Jutjats i Tribunals per evitar l’acumulació massiva de procediments anteriorment suspesos, així com actuar ordenadament davant d’un previsible augment de litigis. S’ha fet necessari configurar procediments que pugin resoldre amb celeritat casos judicials derivats de la crisis sanitària i per tant durant aquesta, en especial els que faran referència al compliment d’obligacions de família com ho és del règim de visites i el de la custòdia compartida dels progenitors per exemple. Com a fets destacables, s’estableixen aquestes mesures per a salvaguardar el dret a una tutela judicial efectiva de les parts sense dilacions indegudes, a evitar el col·lapse judicial i a permetre que els professionals prestin els seus serveis de forma idònia i segura.

Es produirà un punt d’inflexió respecte de les actuacions processals ordinàries que es venien realitzant en seu judicial amb anterioritat a l’inici de l’Estat d’Alarma. Amb el Reial Decret Llei 16/2020 de 28 d’abril, s’adopten canvis normatius que vehicularan des de la seva entrada en vigor les relacions processals i judicials de les parts i les d’aquestes amb el personal al servei de l’Administració de Justícia.

En primer lloc, la norma preveu l’habilitació parcial del mes d’agost, dels dies 11 a 31 d’agost. No obstant això i fora dels casos que segons la seva llei processal aquests dies concrets ja siguin hàbils, continuaran com a dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius. read more…

CANCELACIÓ DE VIATGES COMBINATS A CAUSA DEL COVID_19

CANCELACIÓ DE VIATGES COMBINATS A CAUSA DEL COVID_19

D’acord amb el Reial Decret Llei 11/2020, en el supòsit d’haver de cancelar un viatge organitzat, en el model de “combinat“, a causa de la crisis sanitària del COVID_19, es podrà oferir al consumidor – al client – un bonus per l’import del reembols per a ser utilitzat dins d’un determinat temps – un any, en principi -, a comptar de la data de finalització de l’estat d’alarma o de qualsevol de les seves pròrrogues, però si el bonus no fos utilitzat pel consumidor aquest últim pot al.legar el dret a què se li reemborsi l’import íntegre del pagament realitzat. Ara bé,  el consumidor tindrà el dret a recuperar el pagament realitzat pel supòsit de què exerciti el dret de resolució previst a l’art. 160.2 TRLGDCU,  sense penalització, si concorren les circumstàncies extraordinàries i inevitables per a l’execució del viatge en el lloc de destí o en les seves proximitats, sempre i quan l’exercici del dret de resolució es produeixi abans d’iniciar-se el viatge.

LA FORÇA MAJOR EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS: EFECTE COVID_19

LA FORÇA MAJOR EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS: EFECTE COVID_19

La pandèmia del Coronavirus com a crisis sanitària comportarà un abans i després en el compliment de les obligacions i contractes existents a dia d’avui, atès que l’empitjorament previsible de la situació econòmica dels ciutadans i de les seves empreses – encara que desitgem i  esperem que sigui per un periode de temps curt – pot posar en perill el compliment de les obligacions adquirides,  amb la conseqüent pèrdua de la seguretat jurídica,  per esdevenir aquesta crisis una situació d’excepcionalitat sense precedents.

Davant d’aquest situació expecional poden donar-se infinitat de casos d’incompliments totals o de compliments defectuosos de les obligacions lliurement assumides amb anterioritat a la crisis, en especial pel que fa a aquelles obligacions pecuniàries, que comporten l’obligació d’un pagament. Respecte a aquestes es podran donar situacions de compliment amb retard – conegut com a mora – o l’incompliment definitiu de l’obligació.

Segons la normativa, en general,  incorren en mora tots aquells retards d’obligacions de fer o donar, read more…

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL IMPOST DE SOCIETATS EN RELACIÓ AMB LES SOCIETATS CIVILS, A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2016

A partir del 1 de gener de 2016 entrarà en vigor la modificació de la Llei del Impost de Societats (Art. 7 LIS). Concretament aquesta modificació afecta a la tributació de les Societats Civils que tinguin personalitat Jurídica i objecte mercantil que passaran a tributar pel Impost de Societats i NO PER IMPUTACIÓ DE RENDES ALS SOCIS com fins ara. Aquest fet comporta l’obligació de portar comptabilitat. read more…

COM EFECTE LA REFORMA PENAL DUTA A TERME PER LA LLEI ORGÀNICA 1/2015 A LES RECLAMACIONS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ JA EN TRÀMIT?

COM EFECTE LA REFORMA PENAL DUTA A TERME PER LA LLEI ORGÀNICA 172015 A LES RECLAMACIONS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ JA EN TRÀMIT?

Com a conseqüència de la reforma del Codi Penal (CP) duta a terme  per la Llei Orgànica 1/2015 que ha entrat en vigor el dia 1 de juliol de 2015 s’han derogat les faltes per lesions imprudents de l’article 621.3 CP mitjançant les quals s’enjudiciava la imprudència lleu posada de manifest en accidents de circulació, que provoquessin lesions que requerissin de més d’una primera assistència facultativa i/o  tractament mèdic quirúrgic, per la curació o estabilització de les lesions. Els accidents de circulació que causaven aquest tipus de lesions eren susceptibles de poder ser denunciats penalment davant del Jutjat d’instrucció corresponent tramitant-se la reclamació pel judici de Faltes, ara derogat. read more…