CIVIL

Des del nostre coneixement i experiència i amb vocació de servei li oferim assessorament i resposta jurídica en diferents matèries:

 • Negociació i redacció de contractes, compravendes, arrendaments, préstecs, reconeixements de deute, associacions …
 • Reclamació de quantitat, de pagament de deutes, per incompliments de contracte …
 • Accidents de circulació, accidents laborals i reclamació d’indemnitzacions.
 • Reclamació contra assegurances i de consum …
 • Responsabilitat civil.
 • Reclamació per danys ocasionats per animals, danys ocasionats per imprudencia o negligencia …
 • Dret de Família, separacions, divorcis, convenis reguladors, modificació de mesures referides a la guarda i custodia de menors, incapacitacions, tuteles, curateles, execució de sentencies i reclamació de pensions, aliments entre parents …
 • Tramitació d’herències i testaments, reclamació de llegítimes i de llegat, declaracions d’hereus …
 • Propietat Horitzontal i relacions de veïnatge entre propietaris, entre finques, rústiques com urbanes, segregacions, excessos de cabuda …
 • Dret Civil de Catalunya
 • Assessorament en operacions immobiliàries i en materia patrimonial.
 • Drets reals, servituts (de pas, de llum i vistes, etc.), determinació de llinders, usdefruits, dret d’ús, habitació …
 • Execucions hipotecàries.
 • Cadastre.