CANCELACIÓ DE VIATGES COMBINATS A CAUSA DEL COVID_19

CANCELACIÓ DE VIATGES COMBINATS A CAUSA DEL COVID_19

D’acord amb el Reial Decret Llei 11/2020, en el supòsit d’haver de cancelar un viatge organitzat, en el model de “combinat“, a causa de la crisis sanitària del COVID_19, es podrà oferir al consumidor – al client – un bonus per l’import del reembols per a ser utilitzat dins d’un determinat temps – un any, en principi -, a comptar de la data de finalització de l’estat d’alarma o de qualsevol de les seves pròrrogues, però si el bonus no fos utilitzat pel consumidor aquest últim pot al.legar el dret a què se li reemborsi l’import íntegre del pagament realitzat. Ara bé,  el consumidor tindrà el dret a recuperar el pagament realitzat pel supòsit de què exerciti el dret de resolució previst a l’art. 160.2 TRLGDCU,  sense penalització, si concorren les circumstàncies extraordinàries i inevitables per a l’execució del viatge en el lloc de destí o en les seves proximitats, sempre i quan l’exercici del dret de resolució es produeixi abans d’iniciar-se el viatge.

LA FORÇA MAJOR EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS: EFECTE COVID_19

LA FORÇA MAJOR EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS: EFECTE COVID_19

La pandèmia del Coronavirus com a crisis sanitària comportarà un abans i després en el compliment de les obligacions i contractes existents a dia d’avui, atès que l’empitjorament previsible de la situació econòmica dels ciutadans i de les seves empreses – encara que desitgem i  esperem que sigui per un periode de temps curt – pot posar en perill el compliment de les obligacions adquirides,  amb la conseqüent pèrdua de la seguretat jurídica,  per esdevenir aquesta crisis una situació d’excepcionalitat sense precedents.

Davant d’aquest situació expecional poden donar-se infinitat de casos d’incompliments totals o de compliments defectuosos de les obligacions lliurement assumides amb anterioritat a la crisis, en especial pel que fa a aquelles obligacions pecuniàries, que comporten l’obligació d’un pagament. Respecte a aquestes es podran donar situacions de compliment amb retard – conegut com a mora – o l’incompliment definitiu de l’obligació.

Segons la normativa, en general,  incorren en mora tots aquells retards d’obligacions de fer o donar, (més…)