COM EFECTE LA REFORMA PENAL DUTA A TERME PER LA LLEI ORGÀNICA 1/2015 A LES RECLAMACIONS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ JA EN TRÀMIT?

COM EFECTE LA REFORMA PENAL DUTA A TERME PER LA LLEI ORGÀNICA 172015 A LES RECLAMACIONS PER ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ JA EN TRÀMIT?

Com a conseqüència de la reforma del Codi Penal (CP) duta a terme  per la Llei Orgànica 1/2015 que ha entrat en vigor el dia 1 de juliol de 2015 s’han derogat les faltes per lesions imprudents de l’article 621.3 CP mitjançant les quals s’enjudiciava la imprudència lleu posada de manifest en accidents de circulació, que provoquessin lesions que requerissin de més d’una primera assistència facultativa i/o  tractament mèdic quirúrgic, per la curació o estabilització de les lesions. Els accidents de circulació que causaven aquest tipus de lesions eren susceptibles de poder ser denunciats penalment davant del Jutjat d’instrucció corresponent tramitant-se la reclamació pel judici de Faltes, ara derogat. (més…)